Talk:Duchy of Warsaw

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Split[edit]

This article will soon be expanded and/or splitted into several subarticles. See Wikipedia:WikiProject History of Poland/Periodization. --Piotr Konieczny aka Prokonsul Piotrus 23:35, 27 Nov 2004 (UTC)

I trust this article will be expanded, and not split into several subarticles? john k 21:44, 29 Nov 2004 (UTC)

Of course, expansion will come first and split only after we are near 32k. --Piotr Konieczny aka Prokonsul Piotrus 12:43, 30 Nov 2004 (UTC)

I find it hard to see what natural subarticles could be made out of an article about a state that existed for only six years. john k 15:52, 30 Nov 2004 (UTC)
Indeed. I guess that PKaPP simply wanted to inform everyone of and invite to the Wikipedia:WikiProject History of Poland. On the other hand World War II lasted 6 years too :) Halibutt 20:27, Nov 30, 2004 (UTC)

Duchy of Warsaw (not Grand)[edit]

The official name of the state was Duchy of Warsaw and the official name of the monarch was Duke of Warsaw (Dux Varsoviae). I don't know why in some sources the name of Grand Duchy is used which is simply an error. —Preceding unsigned comment added by 62.244.138.105 (talkcontribs) 21:18, 29 November 2004 (UTC)

In that case I believe we should mention in the article that those names are mistakenly used in some contemporary (?) sources. --Piotr Konieczny aka Prokonsul Piotrus 12:42, 30 Nov 2004 (UTC)

KSIĘSTWO WARSZAWSKIE,[edit]

utworzone 1807 przez Napoleona I na mocy pokoju tylżyckiego jako państwo formalnie niepodległe w sojuszu z Francją; w skład Księstwa Warszawskiego weszły ziemie II i III zaboru prus. (bez Gdańska i obwodu białost.) oraz okręg nadnotecki i ziemia chełmińska; obszar ok. 104 tys. km² , 2,6 mln mieszk., po przyłączeniu 1809 części zaboru austr. (pokój z Austrią w Schönbrunn) — obszar 155 tys. km², 4,3 mln mieszk.; ustrój Księstwa Warszawskiego określiła Konstytucja Księstwa Warszawskiego; było ono monarchią konstytucyjną związaną unią personalną z Saksonią, dziedziczną w ramach dynastii; na tron powołano króla saskiego Fryderyka Augusta jako księcia warsz.; kraj został podzielony na departamenty (pozn., kal., bydg., warsz., płoc., łomż.; od 1809 także radom., krak., lubel. i siedl.). Mimo formalnej niezależności, polityka zagr. (wyłączny atrybut króla saskiego) była ściśle podporządkowana interesom polit. Napoleona I; liczna pol. armia (początkowo 45 tys., 1812 — ok. 100 tys.) wzięła udział 1812 w wojnie z Rosją; decydujący wpływ na politykę rządu miał rezydent fr., który stale przebywał w Warszawie i miał prawo interpelacji. W społeczeństwie Księstwa Warszawskiego przez cały czas dominowała orientacja profr., wiążąca z Napoleonem I nadzieje na odbudowę niepodległej Rzeczypospolitej. Trudna sytuacja gosp. Księstwa, tj. zmniejszenie eksportu zboża, spadek cen, zadłużenie skarbu (bajońska konwencja), wysokie koszty utrzymania armii — stały się bodźcem do intensyfikacji rolnictwa i prowadzenia protekcjonistycznej polityki w stosunku do przemysłu; nastąpił rozwój szkolnictwa (Dyrekcja Edukacji Narodowej). W I 1813 Księstwo Warszawskie zostało zajęte przez wojska ros., w marcu car Aleksander I powołał Radę Najwyższą Tymczasową Księstwa Warszawskiego, a 1815 zostało ono zlikwidowane decyzją kongresu wiedeńskiego (z 5/6 części terytorium utworzono Królestwo Polskie). B. GROCHULSKA Księstwo Warszawskie, Warszawa 1991. —Preceding unsigned comment added by 62.244.138.105 (talkcontribs) 21:19, 29 November 2004 (UTC)

Move to Grand Duchy of Warsaw[edit]

If as the article says:

The Duchy of Warsaw is commonly referred to today as the "Grand Duchy of Warsaw".

Then under the guidelines of WP:NC the article should be moved to "Grand Duchy of Warsaw". --Philip Baird Shearer 10:06, 5 September 2007 (UTC)

That's a joke, right? The article also says, in thr lead, that "the duchy is often referred to, incorrectly, as the Grand Duchy of Warsaw." The convention to use the most common name does not mean we should use the most common misnomer. — Kpalion(talk) 17:33, 5 September 2007 (UTC)
Kpalion, can you find your answer to that question in RD/H archives? I am sure Philip means well, and he will understand the issue once he reads the discussion we had there.-- Piotr Konieczny aka Prokonsul Piotrus | talk  17:41, 5 September 2007 (UTC)
OK, found it: Wikipedia:Reference desk/Archives/Humanities/2007 August 21#Russia in 1812. Perhaps the article should make it even more clear that "Grand Duchy" is a misnomer, not an alternative name. — Kpalion(talk) 18:07, 5 September 2007 (UTC)

Need for overlay map(s)[edit]

It would be useful to have a map showing the boundaries of the Duchy of Warsaw, overlaid on the current borders of Poland and neighboring states. It might also be useful to show the boundaries of Poland between the World Wars (1922-1939). Josh-Levin@ieee.org (talk) 11:52, 21 February 2011 (UTC)

External links modified[edit]

Hello fellow Wikipedians,

I have just modified one external link on Duchy of Warsaw. Please take a moment to review my edit. If you have any questions, or need the bot to ignore the links, or the page altogether, please visit this simple FaQ for additional information. I made the following changes:

When you have finished reviewing my changes, please set the checked parameter below to true or failed to let others know (documentation at {{Sourcecheck}}).

As of February 2018, "External links modified" talk page sections are no longer generated or monitored by InternetArchiveBot. No special action is required regarding these talk page notices, other than regular verification using the archive tool instructions below. Editors have permission to delete these "External links modified" talk page sections if they want to de-clutter talk pages, but see the RfC before doing mass systematic removals. This message is updated dynamically through the template {{sourcecheck}} (last update: 15 July 2018).

  • If you have discovered URLs which were erroneously considered dead by the bot, you can report them with this tool.
  • If you found an error with any archives or the URLs themselves, you can fix them with this tool.

Cheers.—InternetArchiveBot (Report bug) 10:52, 17 December 2016 (UTC)

Why was the Wikipedia:COMMONNAME removed?[edit]

A misnomer or not, it should at least be mentioned once in the article, many people (incorrectly) learn of the "bad" name first. --Codename Alex (talk) 06:58, 15 July 2017 (UTC)

External links modified[edit]

Hello fellow Wikipedians,

I have just modified 3 external links on Duchy of Warsaw. Please take a moment to review my edit. If you have any questions, or need the bot to ignore the links, or the page altogether, please visit this simple FaQ for additional information. I made the following changes:

When you have finished reviewing my changes, you may follow the instructions on the template below to fix any issues with the URLs.

As of February 2018, "External links modified" talk page sections are no longer generated or monitored by InternetArchiveBot. No special action is required regarding these talk page notices, other than regular verification using the archive tool instructions below. Editors have permission to delete these "External links modified" talk page sections if they want to de-clutter talk pages, but see the RfC before doing mass systematic removals. This message is updated dynamically through the template {{sourcecheck}} (last update: 15 July 2018).

  • If you have discovered URLs which were erroneously considered dead by the bot, you can report them with this tool.
  • If you found an error with any archives or the URLs themselves, you can fix them with this tool.

Cheers.—InternetArchiveBot (Report bug) 12:25, 14 September 2017 (UTC)

External links modified[edit]

Hello fellow Wikipedians,

I have just modified 2 external links on Duchy of Warsaw. Please take a moment to review my edit. If you have any questions, or need the bot to ignore the links, or the page altogether, please visit this simple FaQ for additional information. I made the following changes:

When you have finished reviewing my changes, you may follow the instructions on the template below to fix any issues with the URLs.

As of February 2018, "External links modified" talk page sections are no longer generated or monitored by InternetArchiveBot. No special action is required regarding these talk page notices, other than regular verification using the archive tool instructions below. Editors have permission to delete these "External links modified" talk page sections if they want to de-clutter talk pages, but see the RfC before doing mass systematic removals. This message is updated dynamically through the template {{sourcecheck}} (last update: 15 July 2018).

  • If you have discovered URLs which were erroneously considered dead by the bot, you can report them with this tool.
  • If you found an error with any archives or the URLs themselves, you can fix them with this tool.

Cheers.—InternetArchiveBot (Report bug) 08:36, 10 December 2017 (UTC)